BUDE UPRAVENO - TOTO JE POUZE INSPIRATIVNÍ TEXT z jiného programu

Právní doložka Grantového programu

VYHLAŠOVATELÉ: Dobrý Start, z.ú.
POŘADATEL:
PARTNER:

PRINCIPY A PRAVIDLA Grantového programu: Restartomat
  • 0-5 Přihlašovatelům projektům s nejvyšším bodů udělených komisí předem definovanou Vyhlašovatelem poskytnou Vyhlašovatelé podporu podnikání ve výši až 100.000 Kč.Na Grantový program není právní nárok a nelze jej vymáhat soudní cestou.
  • Přihlašovatel projektu nemá právo na žádnou náhradu nákladů spojených s účastí v Grantovém programu.
  • Vyhlašovatelé žádným způsobem nezveřejňují informace uvedené v Přihlášce Uchazečky bez souhlasu Uchazečky.
  • Přihlašovatel projektu souhlasí v rámci Grantového programu s poskytnutím a zpracováním svých osobních a jiných údajů uvedených v přihlášce ze strany Vyhlašovatelů … a ze strany titulárního partnera za účelem účasti v Grantovém programu a k reklamním a marketingovým účelům a nabídce obchodu a služeb, včetně zasílání obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Přihlašovatel projektu poskytuje tyto údaje dobrovolně na dobu dvou let a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: … Má rovněž právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.
  • Přihlašovatel projektu bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu zaniká účast Přihlašovatele projektu v Grantovém programu a rovněž případný přiznaný nárok na finanční dar. V takovém případě nebude finanční dar předán, i když by jinak podle podmínek Grantového programu Přihlašovatel projektu nárok na finanční odměnu měl.
  • Finalisti Grantového programu souhlasí s bezplatným pořízením a užitím jejich jména, příjmení, města bydliště, obchodní firmy případně obchodního jména, jejich obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů nebo jiných projevů osobní povahy (těmi se rozumí snímky a záznamy z Grantového programu) Vyhlašovatelem, titulárním partnerem pro jejich obchodní, marketingové a propagační účely včetně reklamních akcí, a to prostřednictvím jakéhokoli kanálu (internet, média apod.) po dobu dvou let od data vyhlášení Finalistů Grantového programu. V případě, že vítěz je právnická osoba nebo v případě, že za vítěze bude vystupovat v souladu se zákonem třetí osoba, poskytují tyto bezplatný souhlas s případným zveřejněním svých osobních a jiných údajů, s pořízením a použitím obrazových, zvukových záznamů a jiných projevů osobní povahy v rámci Grantového programu.
  • Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo na změnu Pravidel Grantového programu. Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo finanční dar neudělit.